ترجمه‌ی "عاشقیت در پاورقی" توسط مریم حیدری به عربی

ترجمه‌ی "عاشقیت در پاورقی" توسط مریم حیدری به عربی

ترجمه‌ی داستان "عاشقیت در پاورقی" به عربی

http://www.aldohamagazine.com/article.aspx?n=88B10217-21B2-4E3B-91F6-864383EDCDA9&d=20150201#.VOw_Viy0oxJ

news