داستان خوانی ها

داستان خوانی ها

شرکت در همایش ادبی همسایه‌در را باز کن در کشور ترکیه

 

http://isna.ir/fa/news/8507-11189/-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%83%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1

 

    

 

شرکت در نشست میراث شهررزاد در دانشگاه تهران

 

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%20&NewsID=603314

 

 

شرکت در نشست روزهای نوشتن در دانشگاه صنعتی اصفهان

 

http://isna.ir/fa/news/8402-12459/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B340

 

شرکت در سومین جشنواره‌ی شعر و داستان دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کشور

 

 

http://isna.ir/fa/news/8307-05099/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A

 

 

شرکت در جلسه‌ی << ادبیات روسیته و تاثیر آن بر ادبیات معاصر ایران>> در مرکز بین‌المللی گفت و گوی تمدن‌ها

 

http://isna.ir/fa/news/8302-03035/%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1

 

 

شبی با داستان برای زلزله‌زدگان آذربايجان در مرکز همایش‌های پارک ورشو  شرکت در مراسم داستان خوانیِ  

 

http://www.radiozamaneh.org/news/iran/2012/10/17/20770

 

 داستان خوانی در کافه سومر


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=477798355586929&set=a.475019349198163.112198.344732355560197&type=1&relevant_count=4